گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا
مودم
ویدئوها
صوتی